X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методологія економічних досліджень

Завантажити презентацію

Методологія економічних досліджень

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методологія економічних досліджень LOGO “ Add your company slogan ”

Слайд 2

Кожна наука спирається на сукупність методів дослідження, тобто має свою методологію. Для того щоб одержати нові знання, треба свідомо застосовувати науково обґрунтовані методи. Це важлива умова розвитку всіх наук. Не так давно всезагальним методом наукового пізнання для всіх наук - природничих i суспільних - був метод матеріалістичної діалектики, сутність якого полягає в пізнанні економічних явищ i процесів у їхньому загальному зв'язку i взаємозалежності, в стані безперервного розвитку, коли накопичення кiлькiсних змін призводить до зміни якісного стану. Джерелом розвитку є єдність i боротьба протилежностей. Необхiднiсть використання методу матерiалiстичної діалектики не втрачає сили i сьогоднi. Проте слiд ураховувати, що метод матерiалiстичної діалектики не вичерпує змісту методологiї економічної теорії.

Слайд 3

Досвiд показує, що треба враховувати такi особливостi сучасної багатогранної методологiї економiчної теорiї. Цiльова спрямованiсть методологiї У структурi методологiї розширюється застосування економiчних експериментiв i наукового прогнозування Перетворення методологiї на способи докорiнних перетворень i практичних дiй засноване на свiдомому використаннi економiчних законiв у сферi господарської дiяльностi Методологiя передбачає творчий пiдхiд до дослiдження, усунення канонiзацiї окремих поглядiв, допущення плюралiзму думок, боротьбу проти догматизму Методологiя має враховувати поєднання державного управлiння з саморозвитком пiдприємств, з наданням переваг економiчним методам управлiння. Методологiя спирається на єднiсть полiтичного i господарського пiдходiв до розв'язання економiчних завдань.

Слайд 4

У економiчнiй теорiї надзвичайно важливе значення має метод наукової абстракцiї як метод поглибленого пiзнання дiйсностi, заснований на очищеннi iнформативного матерiалу вiд випадкового, неiстотного i видiлення в ньому стiйкого, типового. Важлива роль у розвитку економiчної теорiї належить системному пiдходу. Ринкова економiка являє собою певну цiлiснiсть, в якiй виявляється взаємозв'язок елементiв, компонентiв, що входять до її складу. При цьому цiлiснiсть визначається не тiльки складом властивих їй елементiв, а й рiзними зв'язками мiж ними. “Системний пiдхiд у економiчнiй теорiї означає вивчення внутрiшнiх структурно-функцiональних, причинно-наслiдкових, iєрархiчних, прямих i зворотних зв'язкiв. Саме пiзнання цих зв'язкiв дає змогу виявити складнi процеси розвитку виробничих вiдносин, з'ясувати природу багатьох економiчних процесiв i явищ. У економiчних дослiдженнях широко використовують метод аналiзу i синтезу. Аналiз являє собою процес розумового або фактичного розкладання цiлого на складовi частини, а синтез - поєднання рiзних елементiв, сторiн предмета в єдине цiле. Аналiз дає можливiсть вивчити окремi сторони об'єкта, зробити ряд наукових абстракцiй, виявити певнi поняття. Подальше поєднання їх- призводфить до виявлення бiльш глибокої сутностi цiлого. Системний пiдхiд неможливий без органiчної єдностi аналiзу i синтезу