X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕНЕДЖМЕНТ I ПIДПРИЄМНИЦТВО У ФАРМАЦIЇ

Завантажити презентацію

МЕНЕДЖМЕНТ I ПIДПРИЄМНИЦТВО У ФАРМАЦIЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МЕНЕДЖМЕНТ I ПIДПРИЄМНИЦТВО У ФАРМАЦIЇ 1.Поняття пiдприємництва. Принципи, види, органiзацiйнi форми.

Слайд 2

Ринкова орiєнтацiя розвитку економiки передбачає становлення пiдприємництва як невiд'ємної форми господарювання пiдприємств. Щороку МОЗ України видає сотнi лiцензiй на право виробництва, гуртової та роздрiбної реалiзацiї лiкарскьких засобiв, їх аптечному i промисловому виготовленню.

Слайд 3

Починаючому пiдприємцю важливо вибрати оптимальну форму фармацевтичного бiзнесу. Для цього необхiдно зорiєнтуватись в iснуючих формах пiдприємництва. Знання законодавства про пiдприємництво i порядок лiцензування дiяльностi в фармацiї дозволить починаючому пiдприємцю уникнути помилок.

Слайд 4

Слайд 5

У вiдповiдностi з Господарським кодексом України (2003 р.) пiдприємництво - це самостiйна , iнiцiативна , систиматична , на власний ризик господарська дiяльнiсть, здiйснювана суб’єктами господарю-вання (пiдприємцями) з мтою досягнення економiчних та соцiальних результатiв i отримання прибутку.

Слайд 6

Термiн «пiдприємництво» ввiв в економiчну термiнологiю французький економiст Рiшар Кантiллон в 18 ст. Вiн охарактеризував пiдприємця як власника - самостiйного товаровиробника, - в дiяльностi якого обов'язково є фактор ризику.

Слайд 7

Головнi умови здiйснення пiдприємницької дiяльностi: 1. Приватна автономнiсть пiдприємця, тобто його повна економiчна i господарська свобода в виборi сфери, методiв, часу, мiсця здiйснення пiдприємницької дiяльностi.

Слайд 8

2. Повна вiдповiдальнiсмть пiдприємця за економiчнi, екологiчнi та соцiальнi наслiдки своєї дiяльностi й пов'язаний з нею ризик. 3.Власна орiєнтацiя пiдприємця на комерцiйцний успiх, на одержання прибутку.

Слайд 9

Принципи пiдприємницької дiяльностi. Згiдно з законодавством України пiдприємницька лiяльнiсть здiйснюється на основi таких принципiв: 1. Вiльний вибiр дiяльностi.

Слайд 10

2. Залучення на добровiльних засадах до пiдприємницької дiяльностi майна та коштiв юридичних та фiзичних осiб. 3.Самостiйне формування програми дiяльностi та вибiр постачальникiв i споживачiв вироблювальної продукцiї, встановлення цiн.

Слайд 11

4. Вiльне наймання працiвникiв. 5. Залучення i використання матерiально-технiчних, фiнансових, трудових та iнш. видiв ресурсiв. 6. Вiльне розпорядження прибутком, що залишається пiсля внесення платежiв. 7. Самостiйне здiйснення зовнiшньо-економiчної дiяльностi, використання належної йому частки валютної виручки на свiй розсуд.

Слайд 12

2. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємницької дiяльностi. Створення ринкового середовища передбачає становлення i розвиток певних органiзацiйно-правових форм пiдприємницької дiяльностi. Пiдприємство - це самостiйний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади, або органом мiсцевого самоурядуваання, або iншими суб’єктами для задоволення громадських i особистностих потреб шляхом систиматичного здiйснення виробничоЇ, науково-дослiдної, торгової, iншої господарської дiяльностi в порядку, передбаченому Кодексом i iншими законами.

Слайд 13

Пiдприємство може бути створенне за рiшенням власникiв майна або уповноваженого ним органу, а у випадках, спецiально передбачених законодавством, также за рiшенням iнших органiв, органiзацiй i громадян шляхом засновання нового , реорганiзацiї дiючого пiдприємства з виконанням вимог законодавства.

Слайд 14

Пiдприємство може здiйснювати будь-якi види господарської дiяльностi, яка не заборонена законодавством України i вiдповiдає метi, яка передбачена статутом пiдприємства. Статею 4 Закону про пiдприємництво визначенi обмеження на здiйснення пiдприємницької дiяльностi. Сюди вiдноситься дiяльнiсть, яка зв’язана з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, прекурсорiв.

Слайд 15

3 .Види пiдприємств. в Українi можуть дiяти пiдприємства таких видiв: Індивідуальне підприємство – це підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та виключно її праці. Сімейне підприємство – це підприємство, засноване на власності та праці громадян України – членів однієї сім”ї, які проживають разом. Приватне пiдприємство – це підприємство, засноване на власностi окремого громадяна, з правом найняття робочої сили

Слайд 16

Колективне підприємство – це підприємство, засноване на власносні трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого мтатутного товариства, громадської та релігійні організації. Державне комунальне підприємство – це підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць. Державне пiдприємство – це підприємство, засноване на загальнодержавній власності.

Слайд 17

Спільне пiдприємство – це підприємство, засноване на на базi об’єднання майна рiзних форм власностi на базi об’єднання майна рiзних форм власностi . Іноземне аідприємство - пiдприємство, в статутному фондi якого iноземна iнвестицiя складає 100%. У випадку якщо в статутному фондi пiдприємства iноземна iнвестицiя складає не меньше 10 процентiв, воно признається пiдприємством з iноземними iнвестицiями.

Слайд 18

В залежностi вiд способу утворення (засновання) i формування статутного фонду в Українi дiють пiдприємства унiтарнi i корпоратитвнi. Унiтарне пiдприємство створюється одним засновником, який: видiляє необхiдне для цього майно; формує у вiдповiддностi з законом статутний фонд, який не роздiлений на частки (паї(; затверджує статут;

Слайд 19

Корпоративне пiдприємсто утворюється, як правило, двома або бiльше засновниками за їх загальними рiшенням (договором), дiє на принципах: об’єднаня майна i/або пiдприємницької або трудової дiяльностi засновникiв (учасникiв); загального керування справами на пiдставi корпоративних прав, в тому числi через органи, якi створенi ним;

Слайд 20

участь засновникiв (учасникiв) в розпридiленнi доходiв i ризикiв пiдприємства. Корпоративними є кооперативнi пiдприємстваа, пiдприємства як створюються у формi господарського товариства, а також iншi пiдприємства, в тому числi заснованi на приватнiй власностi двух i бiльше осiб.

Слайд 21

Пiдприємства в залежностi вiд кiлькостi працюючих i об’єму валового доходу вiд реалiзацiї продукцiї за рiк можуть бути вiднесенi до малих пiдприємств, середнiй або великих пiдприємств. Малими пiдприємствами (незалежно вiд форм власностi) признаються пiдприємства, в яких середньосписочний чисельнiсть працюючих за звiтний (фiнансовий) рiк, не перевищує п’ятидисяти чоловiк, а об’єм валового доходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг). За цей перiод не перевищує суми, еквiвалентний п’ятисотстам тисячам євро.

Слайд 22

Великими пiдприємствми признаються пiдприємства, в яких середньосписочна чисельнiсть працюючих за звiтний перiод первищує тисячу чоловiк, а боб’єм валового доходу вiд реалiзацiї продукцiїї за рiк перевищує суму, яка еквiвалентна 5 млн. євро. Всi iншi пiдприємства признаються середнiми.

Слайд 23

Середнньооблiкова чисельнiсть працюючих визначається з врахуванням всiх працюючих, в тому числi тих, хто працює за угодою i за сумiсництвом, а також працiвникiв представництв, фiлiалiв, вддiлень.

Слайд 24

Господарськi товариства. Одним iз видiв пiдприємств є господарськi товариства. У вiдповiдностi з Господарським кодексом господарськими товариствами признаються пiдприємства або iншi суб’єкти господарювання, якi створенi юридичними особами i/або громадянами шляхом об’єднання їх майна i участi в пiдприємни-цькiй дiяльностi товариства з метою отримання прибутку. В окремих випадках, господарськi товариства можуть дiяти в складi одного учасника.

Слайд 25

До господарських товариствам вiдносяться: акцiонернi товариства (закрите акцi-онерне товариства i вiдкрите акцiонерне товариство); товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю;

Слайд 26

товариство з додатковою відповідальністю повнi товариства; командитне товариства. Довірче товариство

Слайд 27

Згiдно нових норативних актiв, якщо ранiше МП вiдрiзнялися вiд iнших тiльки спрощеною системою бухгалтерського облiку, то тепер для суб’єктiв малого пiдприємництва спрощено не тiльки бухгалтерськитй облiк, а й оподаткування та звiтнiсть. Суть нововвдень полягає в тому, що замiсть 14 податкiв i зборiв iз 30, передбачених для пiдприємств, суб’єкти малого пiдприємництва сплачують тiльки один податок - єдиний.

Слайд 28

1. Приватне (Iндивiдуальне) пiдприємство засновується на особистiй власностi фiзичної особи i виключно його працi. Вiдмiнним признаком iндивiдуального пiдприємства, що визначає його правову природу, є те, що воно засновується виключно на особистiй працi власника, без залучення як членiв сiм'ї i працiвникiв по найму. Збiр та заготiвiля лiкарської рослинної сировини. - торговий патент, накладна в податкову. Про пiдприємницьку дiяльнiсть фiзичнї особи як суб’кта будемо вчити на 10-му семестрi пiд час спецiалiзацiї.

Слайд 29

2.Сiмейне пiдприємство засновується на власностi i працi громадян України - членiв однiєї сiм'ї , що проживає разом, При цьому майно сiмейного пiдприємства, в тому числi випущена продукцiя i отриманий прибуток, є загальною долевою власнiстю членiв сiм'ї, якщо договором мiж ними не пере-дбачене iнше. При наявностi в сiм'ї двох i бiльше спецiалiстiв з вищою фармацевтичною освiтою можно претендувати на отримання лiцензiї на оптову i роздрiбну реалiзацiю лiкарських засобiв.В сiмейному пiдприємствi не виникнуть проблеми з подiлом прибутку,однако невелика сума стартового капiталу не дає можливостi розпочати велику справу.

Слайд 30

3. Приватне пiдприємство засновується на власностi окремих громадян з правом найму робочої сили.Законодавством України дозволена приватна дiяльнiсть у формi приватного пiдприємства з правом використання працi громадян на до-говiрниiй основi. Власник пiдприємсва зобов'язаний забезпечити громадянину, працю якого використовує, соцiальнi,економiчнi гарантiї i права, що передбаченi законом. Вiдомi приватнi пiдприємства фармацевтичного профiлю (аптеки,оптовi склади).

Слайд 31

4. Колективне пiдприємство засновується на власностi трудового колективу, пiдприєм-ства, кооперативу, iншого статутного органу. Всi колективнi пiдприє-мства засновуються на загальнiй (долевiй, спiльнiй) власностi фiзичних або юридичних осiб.При цьому можливi рiзнi поєднання як видiв суб'ектiв колективної власностi, так i майнових вiдносин,якi виникають при створеннi, дiяль-ностi i лiквiдацii колективних пiдприємств.

Слайд 32

Суб'єктами права колективної власностi є трудовi колективи державних пiдприємств, колективи орендаторiв, колективнi пiдприємства,кооперативи, акцiонернi товариства, господарськi об'єднання та iншi органiзацiї,якi є юридичною Утворення колективної власностi забезпечується передачею державних пiдприємств (аптек, аптечних складiв, фармацевтичних фабрик) в аренду,

Слайд 33

надання працiвникам пiдприємства можливостi використовувати отриманi прибутки для викупу державного майна,перетворення державного пiдприємств акцiонерне товариство, безплатною передачею майна державного пiдприємства у власнiсть трудового колективу.

Слайд 34

5.ДЕРЖАВНЕ пiдприємство засновується на загальнодержавнiй власностi. Державне пiдприемство засновується органами керування, якi уповноваженi керувати державним майном.Майно (статутний капiтал) державного пiдп-риємства утворюється за рахунок державного бюджету, державного майна. Власником такого пiдприємства є держава в особi уповноважених органiв управлiння.Держава через своїх уповноважених розробляє i пропонує всiм найманим працiвникам всi правила трудової поведiнки. Державне пiдприємство є юридичною особою, несе повну вiдповiдальнiсть за результати своєго господарювання.

Слайд 35

6.Державне комунальне пiдприємство засновується на власностi адмiнiст-ративно-територiальних одиниць.Таке пiдприємство засновується мiсцевими органами управлiння,його майно i статутний капiтал утворюється за рахунок майна i асигнування iз засобiв вiдповiдного мiсцевого бюджету. Власником комунального пiдприємства є мiсцевий орган керування майном.

Слайд 36

7.СПIЛЬНI пiдприємства засновуються на базi об'єднання майна рiзних власникiв (змiшана форма власностi). Серед засновникiв спiльного пiдприємства можуть бути юридичнi особи i громадяни України та iнш. держав. Спiльнi пi-дприємства за участю юридичних осiб i громадян України, юридичних осiб i громадян iнших держав можуть мати на територiї України у власностi майно, яке необхiдно для здiйснення дiяльностi,що визначається засновницькими документами.

Слайд 37

АКЦIОНЕРНЕ товариство - це господарське товариство,яке має статутний фонд, подiлений на визначену кiлькiсть акцiй рiвної номiнальної вартостi,i несе вiдповiдальнiсть по зобов'язанням тiльки майном товариства. Загальна номiнальна вартiсть випущених акцiй складає статутний фонд акцiонерного товариства, який не може бути меншим 1250- кратного мiнiмального розмiру заробiтної плати.

Слайд 38

Акцiонерне товариство буває двох видiв: вiдкрите i закрите. Закрите акцiонерне товариство - товариство,акцiї якого розпов-сюджуються серед його засновникiв i не можуть розповсюджуватися шляхом пiдписки та куплятися, продаватися на бiржi. Чинним законодавством закритому акцiонерному товариству надається право перетворюва-тися у вiдкрите.Така реорганiзацiя про водиться шляхом внесення змiн в статут i перереєстрацiю товариства.

Слайд 39

ТОВАРИСТВО з обмеженою вiдповiдальнiстю - товариство, що має статутний фонд, роздiлений на частки,розмiр яких визначається установчими документами. Його учасники несуть вiдповiдальнiсть по боргам товариства в межах iх вкладiв.

Слайд 40

ТОВАРИСТВО з додатковою вiдповiдальнiстю - товариство, що має статутний фонд,роздiлений на частки, а учасники його несуть вiдповiдальнiсть по боргам своїми внесками до статутного фонду,а при недостатностi цих сум додатково належним iм майном у одинаковому для всiх учасникiв кратному розмiрi до внеску кожного учасника.

Слайд 41

ПОВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ товариство - товариство,всi учасники якого займаються спiльною пiдприємницькою дiяльнiстью i несуть солiдарну вiдповi-дальнiсть за зобов'язанням товариства усiм своїм майном. КОМАНДИТНИМ називаються товариство, яке включає поряд з одним або бiльшiстю учасникiв, якi несуть вiдповiдальнiсть за зобов'язанням товариства всiм своїм майном,також одного або бiльше учасникiв, вiдповiдальнiсть яких обмежується вкладом у майно товариства (вкладникiв).

Слайд 42

2.Свобода та обмеження пiдприємницької дiяльностi. 2.1 Свобода Суб'єктами пiдприємницької дiяльностi (пiдприємцями) можуть бути громадяни України та iнших держав, не обмеженi законом правоздатностi або дiєздатностi, а також юридичнi особи всiх форм власностi: приватної, колективної, державної. Підприємці мають право: без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству

Слайд 43

самостійно обирати вид підприємства, організаційну структуру управління залучати на договірних засадах та використовувати фінансові ресурси, а також майно юридичних осіб та громадян

Слайд 44

2.2. Обмеження діяльності Згiдно з чинним законодавством в Українi заборонено займатися пiдприємницькою дiяльнiстю: вiйськовослужбовцям, працiвникам прокоратури, суду, державного арбiтражу, органiв державної влади i управлiння, якi покликанi здiйснювати контроль за дiяльнiстю пiдприємств,

Слайд 45

посадовим особам КМ, та мiсцевих державних адмiнiстрацiй.мiнiстерств . Не можуть бути зареєстрованi з правом здiйснення вiдповiдного виду дiяльностi особи, яким це заборонив суд, а також тii, хто має судимiсть за крадiжки, хабарництво та iнш. Вони не можуть бути спiвзасновниками пiдприємницьких органiзацiй, а також займати в пiдприємницьких товариствах та їх спiлках чи об'єднаннях керiвнi посади i посади, пов'язанi з матерiальною вiдповiдальнiстю.

Слайд 46

3. Особливостi пiдприємницької дiяльностi у фармацiї. Підприємницька діяльність у фармації має свої специфічні властивості: ліцензування підвищені вимоги до приміщень і персоналу Метою підприємницької діяльності у фармації, де вимагається спеціальний дозвіл – ліцензія є; промислове виробництво лікарських засобів

Слайд 47

оптова реалізація лікарських засобів роздрібна реалізація лікарських засобів виробництво ліків в умовах аптеки виробництво, зберігання і реалізація наркотичних і психотропних лікарських засобів і прекурсорів переробка крові і виробництво імунологічних препаратів

Слайд 48

На кожний з вказаних видів діяльності необхідна ліцензія. Особливі вимоги до приміщень - належна виробнича практика, належна аптечна практика, належна практика дистрибуції – вимигають дотримання специфічних умов і великих капіталовкладень. Вимоги до персоналу – посади займають спеціалісти з вищою фармацевтичною освітою, під дипломи яких видаються ліцензії. Без отримання спеціальнх ліцензій – вирощування, заготовка і переробка рослинної лікарської сировини, маркетингові послуги.

Слайд 49

4. Державне регулювання та пiдтримка пiдприємництва. Державна гарантує всiм пiдприємцям, незалежно вiд обраних ним форм пiдприємницької дiяльностi, рiвнi права i створює рiвнi можливостi для доступу до матерiально-технiчних, фiнансових, трудових, iнформацiйних, природних та iнших ресурсiв.

Слайд 50

Держава гарантує виконання таких майнових прав пiдприємця: 1. Недоторканiсть майна i захист прав власностi пiдприємця. 2. Вилучення державою у пiдприємця його основних i обiгових фондiв та iншого використовуваного ним майна не допускається, за винятком випадкiв, передбаченим законом.

Слайд 51

5.Структура засновницьких документiв (Статут, угода), порядок їх складання і затвердження. 5.1.Розробка установчих документів Як оформити установчі документи. Документи, якi оформляються в процесi формування пiдприємства, називаються установчими. До них вiдноситься Установчий договiр та Статут. Цi основнi юридичнi документи, своєго роду конституцiя пiдприємства, де визначається мета, структура створоюваного пiдприємтсва, його функцiї, майновi права та юридичний статус.

Слайд 52

Порядок реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi передбачає, що повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть складання установчих документiв, їх вiдповiднiсть несе заявник. Якщо статут та установчий договор не включають всiх положень, що передбаченi статею Закона України «Про пiдприємства» та статею 4 «Про господарськi товариства» або мiстять положенння про намiри здiйснення прямо законодавством заборонених дiй або здiйснення дiй, за якi передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть або адмiнiстративна вiдповiдальнiсть або iншi поорушення законодавства, засновницькi документи вважаються суперечливими чинному законодаавству.

Слайд 53

В таких випадках орган реєстрацiї повинен розїяснити заявнику в чому конкретно засновницькi документи суперечать чинному законодавству, i у випадку необхiд-ностi, продовжити виправлення iснуючого розходження. Значна частина засновницьких документiв початковцем складаються, як правило, за випадково зразках, взятих у колег, опублiкованих в лiтературi. Цi документи складаються без чiткої уяви засновникiв пiдприємства про можливi «рифи», якi їх очiкують. Саме тому з статуту в статут переходят розділи, якi часто мають протирiччя , несуть ядро майбутнього конфлiкту, можливого судового iску.

Слайд 54

В особливостi це стосується майнових прав засновникiв та взаємовiдносин мiж нимим. Саме тому, склавши документи, постарайтесь отримати квалiфiковано консультацiю в юриста, бiльш досвiдчених пiдприємцiв. Особливо це стосується кллективних пiдприємств.

Слайд 55

Статутний фонд - сукупнiсть грошових засобiв i майна,необхiднi для початку i провадження дiяльностi пiдприємства В нього входять вартiсть основних i обiгових засобiв.Вiн створюється за рахунок засновницьких паїв (взносiв).Правовий режим формування Статутного фонду регламентується статями !2,!6,38.52 Закону «Про господарськi товариства».

Слайд 56

При цьому слiд враховувати,що вклад в статутний фонд може обчислюватисяне обовязково в грошовiй формi.Стаття 13 Закона передбачає,що вкладом можуть примiщення, споруди,обладнання;iншi матерiальнi цiнностi.Таким чином,статутний фонд - не обов язково грошi на банкiвському рахунку,а оцiнений в грошових одиницях вклад засновникiв i майно господарського суб єкта.Порядок оцiнки взносiв засновникiв виражається в установчих документах.

Слайд 57

Величина статутного фонду закрiпляється в Установчому договорi i Статутi пiдприємства. Статутний фонд може мати рiзну величину. Для органiзацiйно-правових форм юридичної особи встановлюється його мiнiмальнi розмiри: для Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю - не менше 625 мiнiмальних зарплат, АТ -1250 мiнiмальних зарплат.х 118. На баланс державного пiдприємства передаються основнi (примiщення, обладнання) та обiговi кошти.

Слайд 58

5.3. Статут Статут – це основний документ, на основі якого діє підприємство. Він затверджується власникниом майна , а для держах підприємств – власником майна за участю трудового колективу.

Слайд 59

У статуті визначаються 1. Власник майна 2. Найменування підприємства 3.Місцезнаходження підприємства 4. Предмет і ціль діяльності 5. Органи управління і порядок їх формування 6. Компетенція та повноваження трудового колективу і його виборчих органів 7. Порядок утворення майна підприємства 8. Умови реєстрації та припини-нення діяльності підприємств

Слайд 60

Ці розділи повинні бути у статутах всіх видів підприємств незалежно від їх організаційних форм і форм власності , але зміст цих розділів залежить від вимог його власників-засновників. Повні і командитні товариства статут не розробляють , а діють на основі Установчого договору

Слайд 61

1. Загальні положення. Предмет, цілі і задачі діяльності Загальна характеристика підприємства та його місцезнаходження У розділі „Загальні пооження, Предмет, цілі і задачі”: - загальна характеристика підприємства та його місце знаходження - є юридичною особою - виступає від своєго імені - має майнові права - виступає в суді як відповідач - має самостійний баланс - рахунки в банку - печатку із своїм найменуванням

Слайд 62

Перераховуються види діяльності: роздрібна торгівля оптова торгівля роздрібна реалізація лікарьких заобів і ВМП виробництво оптова реалізація ЛЗ і ВМП операції з наркотичними, психотропними лікарськими засобами і прекурсорами

Слайд 63

2. Майно підприємства Майно підприємства становлять основні і оборотні кошти Джередами формування майна підприємства – грошові і матеріальні внески засновників, доходи, одержані від господарської діяльності, кредити банків

Слайд 64

3. В розділі Органи управління. управління здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу підприємство самостійно визначає структуру управляння, встановлює штати. найняття керівника підприємства є правом власником підприємства Вищим органом управління колктивноо підприємства є загальні збори

Слайд 65

4. В розділі Виробничо-господарська діяльність. прибуток підприємства порядок використання прибутку податки доовори реалізаці безпечні та нешкідливі умови праці

Слайд 66

5.В розділі Регулювання трудових відносин. Колективний доовір Соціальний розвиток В розділі облік, звітність, контроль. Оперативний і бухоблік Статистична звітність Комерційна таємниця

Слайд 67

6. В розділі Реорганізація і ліквідація. реорганізація – злиття, поділ. Перетворення ліквідація – визнання банкрутом, рішення суд

Слайд 68

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка