X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Завантажити презентацію

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Вакуленко Володимир Миколайович

Слайд 2

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Концепція державної регіональної політики (схвалена Указом Президента України 25 травня 2001 року №341/2001) Про стимулювання розвитку регіонів (Закон України від 8 вересня 2005 року N 2850-IV) Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (затверджена постановою КМУ від 21 липня 2006 р. N 1001) Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними (постанова КМУ від 24 червня 2006 р. N 860)

Слайд 3

Нова національна система планування регіонального розвитку Концепція державної регіональної політики Державна стратегія регіонального розвитку Регіональні стратегії розвитку Програми та прогнози економічного і соціального розвитку регіонів Державні цільові програми Угоди регіонального розвитку Проекти регіонального розвитку

Слайд 4

Нова національна система планування регіонального розвитку Концепція державної регіональної політики як загальний задум, конструктивний принцип діяльності держави у сфері регіональної політики повинна визначати головну мету державної регіональної політики, основні завдання, які передбачається вирішити для досягнення поставленої мети, а також пріоритетні шляхи їх реалізації. Державна стратегія регіонального розвитку є модель досягнення загальнонаціональних цілей: обґрунтування мети; визначення діючих тенденцій і закономірностей розвитку; формування пріоритетних напрямків структурної, інвестиційної, інноваційної, соціальної політики, формування сценарію перспективного соціального та економічного розвитку регіонів, визначення етапів і термінів його реалізації. Регіональні стратегії розвитку – моделі досягнення соціально-економічних цілей регіонів, які конкретизують загальнонаціональну мету держави в особливих умовах відповідних територій. Програми економічного і соціального розвитку регіонів розробляються на основі регіональних стратегій, містять кількісні та якісні економічні показники, які ідентифікують конкретні дії по певним цілям та напрямам діяльності. Угоди регіонального розвитку – угода між Кабінетом Міністрів України та обласною радою депутатів про здійснення та фінансування спільних заходів щодо регіонального розвитку на 3-5 років.

Слайд 5

Нова національна система планування регіонального розвитку Мета державної регіональної політики - створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного розвитку та усунення значних міжрегіональних диспропорцій, а також відсталості найменш привілейованих регіонів, в тому числі сільських місцевостей. Мета Державної стратегії регіонального розвитку полягає у визначенні ключових проблем регіонального розвитку, пріоритетів державної регіональної політики з точки зору загальнонаціональних потреб та інтересів

Слайд 6

Нова національна система планування регіонального розвитку Регіональна стратегія розвитку є стратегічним планом розвитку регіону, що визначає цілі, завдання, пріоритети, напрям сталого економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на середньостроковий ( 4 - 6 років) та довгостроковий (10 - 15 років) періоди. Угода щодо регіонального розвитку передбачає: спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної стратегії регіонального розвитку; спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації регіональної стратегії розвитку; порядок, обсяг, форми та строки фінансування спільних заходів, визначених сторонами, відповідно до Державного бюджету України та місцевих бюджетів; порядок інформування про реалізацію сторонами угоди щодо регіонального розвитку; відповідальність сторін угоди за невиконання або неналежне виконання передбачених нею заходів; порядок внесення змін до угоди; порядок набрання чинності та строк дії угоди.

Слайд 7

Зміна пріоритетів державної регіональної політики має наступні цілі: перехід від політики підтримки до політики стимулювання розвитку регіонів; створення необхідних умов для стійкого розвитку регіонів, сприяння гармонізації структури господарства регіону; зниження та поступове усунення суттєвих розбіжностей між регіонами у рівні життя населення, надання громадянам країни рівних соціальних можливостей; посилання відчуття єдності загальнонаціональних та регіональних інтересів; запобігання створенню нових кризових територій; підвищення ефективності використання державних коштів; забезпечення прямої зацікавленості, відповідальності та самостійності регіональної спільноти як суб’єкта територіального розвитку.

Слайд 8

Стратегічні завдання державної політики регіонального розвитку України до 2015 року Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу Забезпечення розвитку людських ресурсів Розвиток міжрегіонального співробітництва Створення інституціональних умов для регіонального розвитку

Слайд 9

Економічний розвиток регіону спрямовується на: підтримку всіх форм бізнесу, його розширення та заохочення владою, неурядовими організаціями та приватним сектором; формування нових інституцій, які сприяють економічному зростанню на відповідній території; сприяння диверсифікації виробництва та розвиток альтернативних галузей; удосконалення існуючих потужностей для вироблення нових видів інноваційної продукції; формування нових регіональних ринків.

Слайд 10

Економічний розвиток регіону досягається за рахунок Заохочення приватного підприємництва; Ефективного використання місцевих ресурсів; Створення нових робочих місць; Розширення податкової бази для збільшення надходжень до місцевого бюджету; Запровадження нових методів та інструментів регулювання регіонального розвитку з боку місцевих органів влади. Особливість регіонального економічного розвитку полягає у використанні потенціалу державних і місцевих людських, інституційних, фінансових та матеріальних ресурсів.

Слайд 11

Механізми впливу на економічний розвиток регіону

Слайд 12

Фінансово-економічні інструменти регіонального розвитку Фінансово-організаційні інструменти (програмно-цільовий метод формування бюджету; бюджет розвитку; об'єднання коштів територіальних громад для реалізації спільних проектів; міжбюджетні трансфери; тарифно-цінова політика). Фіскальні інструменти (місцеві податки і збори, залучення коштів на договірних засадах). Місцеві запозичення. Інструменти фінансування (тендери, соціальні замовлення, кредитування). Управління комунальною та державною власністю (продаж, оренда, передача у користування, концесія)

Слайд 13

Нефінансові інструменти місцевого економічного розвитку Під нефінансовими інструментами місцевого економічного розвитку мають на увазі комплекс засобів та механізмів, тією чи іншого мірою доступній місцевій владі, які спрямовані на сприяння підприємницької діяльності, розвиток інформаційної та матеріально-фінансової інфраструктури, забезпечення інноваційного розвитку територій. Децентралізованим інструментом регіонального розвитку є стратегічне планування.

Слайд 14

Суб'єкти регіонального розвитку Кабінет Міністрів України; Державний фонд регіонального розвитку; Обласні та районні ради; Місцеві державні адміністрації; Територіальні представництва центральних органів виконавчої влади; Органи місцевого самоврядування базового рівня; Асоціації місцевих та регіональних влад; Політичні партії; Недержавні структури.

Слайд 15

Недержавні суб'єкти та інструменти регіонального розвитку Бізнес-інкубатор (першого та другого рівня). Бізнес - асоціації; Кредитові спілки та інші банківські установи; Технопарки, технополюси та виробничі кластери; Агентства регіонального та місцевого розвитку; Торгово-промислові палати.

Слайд 16

Політика сталого розвитку території Сталий розвиток – це сучасна найбільш поширена концепція взаємодії суспільства і природи, якою зараз керуються передові країни світу. Сталий розвиток є узгодження між економічним та соціальним розвитком суспільства і збереженням довкілля. Сталий розвиток – це економічно, соціально і екологічно збалансований розвиток певних територій і розташованих на них міських і сільських поселень (населених пунктів), спрямований на узгоджене формування та функціонування їхньої економічної, соціальної і екологічної складових на основі раціонального використання всіх видів ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інформаційних тощо).

Слайд 17

Складові сталого розвитку

Слайд 18

Розробка Стратегії сталого розвитку: 1) оцінка проблем розвитку регіону; 2) окреслення особливих цілій та напрямів політики сталого розвитку, а також вибір пріоритетів; 3) встановлення способів реалізації окремих цілей політики сталого розвитку; 4) встановлення критеріїв оцінки ефективності політики сталого розвитку (ступені реалізації окремих цілей); 5) організація заходів, що популяризують політику сталого розвитку; 6) набуття суспільної підтримки (проведення консультацій та редагування тексту Стратегії); 7) схвалення документу "Стратегія сталого розвитку області" відповідною радою.

Слайд 19

Основними напрямами стратегії сталого розвитку регіону визнаються: узгодженість економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку території як цілісної територіальної ; забезпечення економічного розвитку регіону для підвищення рівня життя населення, забезпечення потреб його працездатної частини в робочих місцях та достойній оплаті праці, а інвалідів та пенсіонерів - у достатній соціальній забезпеченості, соціальному захисті та соціальній допомозі; забезпечення наукової підтримки сталого розвитку регіону шляхом проведення наукових досліджень, які сприяли б вирішенню соціально-економічних, екологічних та інших питань забезпечення його сталого розвитку, передусім в ресурсозберігаючому аспекті; створення інформаційних систем для проведення екологічного моніторингу, вивчення, використання та розповсюдження передового досвіду як в Україні, так і за кордоном щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів регіону, накопичення статистичних та інших даних для проведення необхідних аналітичних розробок; здійснення міжнародного співробітництва щодо забезпечення сталого розвитку регіону; Формування всіх видів інфраструктури в регіоні.

Слайд 20

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка