X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Аудіт

Завантажити презентацію

Аудіт

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Факультет економіки та менеджменту

Слайд 2

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

Слайд 3

ЛІТЕРАТУРА: Білуха Н.Т. Аудит. Підручник.-К.: Знання, 2006.-769стр. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник для вуз.- Житомир: ПП «Рута»,2006.- 511стр. Гончарук Я.А., Рудницький В.С., Аудит. Навч. посібник.-К.: Знання, 2007.- 433стр. Дєєво Н.М., Дедіков О.І. Аудит: навч. посіб.для внз/Дніпропетр. –К.:Центр навч. літ,2007-182стр. Довидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. для студ. Вузів.-К.:Знання.2007.-363стр. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2002. – 223 стр.

Слайд 4

Хто такі дебітори? Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Слайд 5

Дебіторська заборгованість - це Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Під дебіторською заборгованістю розуміють виражені в грошовій формі зобов'язання окремих громадян, організацій та інших дебіторів перед даним підприємством. Дебіторська заборгованість вини-кає в результаті здійснення госпо-дарських операцій, зазвичай при реалізації товарів, продукції, робіт, послуг.

Слайд 6

Види дебіторської заборгованості:

Слайд 7

Види дебіторської заборгованості:

Слайд 8

Слайд 9

: Аудит – це перевірка фінансової, бухгалтерської та інших видів звітності і діяльності підприємства з метою виявлення розбіжностей та порушень для своєчасного їх виявлення. Під аудитом дебіторської заборго-ваності розуміють своєрідну ревізію різних видів звітності з метою перевірки правильності відображення інформації про дебіторську заборго-ваність підприємства.

Слайд 10

Мета аудиту дебіторської заборгованості полягає у висловленні аудитором незалежної, професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про дебіторську заборгованість. Об'єктами аудиту є операції за розра-хунками з покупцями і замовниками; аван-сами, що надійшли на підприємство; претен-зіями і відшкодуваннями матеріального зби-тку; розрахунками з підзвітними особами підприємства тощо.

Слайд 11

Завдання аудиту дебіторської заборгованості:

Слайд 12

Завдання аудиту дебіторської заборгованості:

Слайд 13

Джерелами інформації аудиту дебіторської заборгованості є:

Слайд 14

Джерелами інформації аудиту дебіторської заборгованості є:

Слайд 15

Слайд 16

Іноді окремі керівники та головні бухгалтери вуалюють дебіторську заборгованість, щоб мати підставу для одержання премій. У зв'язку з цим необхідно перевіряти первинні докуме-нти. Завданням аудиту дебіторської заборгованості є перевірка реальності (правдивості) та правильності її оформлення, правильності визначення ймовірності повернення цієї заборго-ваності.

Слайд 17

За даними відомостей обліку з покупцями і замовниками аудитор може скласти аналітичну таблицю, за якою аналізується стан дебіторської заборгованості за строками виникнення. Щомісячне ведення такої відомості дає змогу бухгалтеру аналізувати дебіторську заборго-ваність і своєчасно вживати заходів щодо усунення простроченої заборгованості.

Слайд 18

Важливо знайти різні варіанти і засоби розкриття можливих порушень, зловживань, незаконного утворення дебіторської заборго-ваності. Інколи дебіторську забор-гованість, за якою минули строки позовної давності, безпідставно списують на витрати, чим зменшують прибутки, а відтак і платежі до бюджету.

Слайд 19

ДОДАТКИ

Слайд 20

Зразок листа замовлення

Слайд 21

Зразок листа згода

Слайд 22

Зразок робочого документу аудитора

Слайд 23

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка