X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Правила приймання стічних вод

Завантажити презентацію

Правила приймання стічних вод

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* * Правила приймання стічних вод у комунальні системи та системи каналізації' населених пунктів України 1. Загальні положення. 2. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у міську каналізацію. 3. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах підприємства. 4. Визначення величин плати підприємств за скид стічних вод у міську каналізацію. 5. Порядок контролю за скидом стічних вод у каналізацію населеного пункту. 6. Відповідальність і заходи впливу за порушення правил. 7. Вимоги до підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. 8. Визначення величин збору за скид Водоканалами забруднюючих

Слайд 2

* * Стічні води підприємств, установ і організацій та інших юридичних осіб можуть бути прийняті до комунальної (відомчої) каналізації, якщо: каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод підприємства задовольняють вимоги місцевих Правил приймання стічних вод підприємств у систему комунальної (відомчої) каналізації населеного пункту, - укладений Договір на приймання стічних вод (Договір на послуги каналізації).

Слайд 3

* * Водоканали у місцевих Правилах приймання розраховують та встановлюють допустимі концентрації (ДК) по кожній забруднюючій речовині, що скидається підприємством у каналізацію, на підставі: v    загального ліміту на скид даної речовини у водойму, затвердженого органами МОНПС України, v допустимої концентрації цієї речовини в стічних водах, що відводяться каналізаційними мережами, v допустимої концентрації цієї речовини в стічних водах, що надходять на споруди біологічної очистки, v допустимої концентрації цієї речовини в осадах, що утворюються в процесі очистки стічних вод.

Слайд 4

* * При укладанні договорів з підприємствами на послуги водовідведення Водоканали повинні встановити кожному підприємству: 1.         кількісні та якісні показники приймання стічних вод до каналізації, 2.         вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням сучасних вимог водокористування.

Слайд 5

* * До системи каналізації населених пунктів можуть бути прийняті стічні води підприємств, які: 1.         не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, 2.         забезпечують безпеку їх експлуатації, 3.         можуть бути знешкоджені разом з стічними водами населених пунктів до вимог і нормативів згідно з Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами.

Слайд 6

* * Стічні води, які підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі, не повинні: 1. містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші; 2. містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, грунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут та інше); 3. містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладанню; 4. містити речовин, для яких не встановлено ГДК для води водойм; 5. містити токсичних речовин, які перешкоджають біологічній очистці стічних вод; 6. містити речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю; 7. містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень; 8. містити важкоруйнованих біологічно жорстких СПАР; 9.мати температуру вище 40°С і рН нижче 6,5 або вище 9,0; 10. мати ХСК вище БСК5 більше ніж у 2,5 рази; 11. мати БСК5, яке перевищує вказане у проекті очисних споруд каналізації даного населеного пункту; 12. містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, встановлених місцевими Правилами приймання.

Слайд 7

* * Категорично забороняється скидати у міську каналізаційну мережу: 1.         кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легко летючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини; 2.         концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативно-чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації); 3.         стічні води, в яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у тому числі стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень; 4.         стічні води підприємств, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

Слайд 8

* * Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин в стічних водах підприємств розраховують, виходячи з чотирьох умов: величини лімітів на скид забруднюючих речовин, які встановлені Водоканалам органами МОНПС України в дозволах на спеціальне водокористування; 2. допустимої концентрації забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску з підприємства); 3. допустимої концентрації забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на вході в ці споруди); 4. допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що будуть використовуватися як органічні добрива.

Слайд 9

* * І. У випадку визначення ДК забруднюючої речовини у стічних водах підприємств за допустимою її концентрацією у каналізаційній мережі, ДК приймають безпосередньо за даними Показники якості стічних вод Допустимі величини Температура Не вище 40 0С рН 6,5-9,0 БСК Згідно з проектом міських очисних споруд Завислі та спливаючі речовини, г/куб.м ■ Не більше 500 Нерозчинні масла, смоли, мазут Не допускаються Нафта, нафтопродукти, г/куб.м Не більше 20 Жири рослинні та тваринні, г/куб.м Не більше 50 Хлориди, г/куб.м Не більше 35Ох) Сульфати, г/куб.м Не більше 400х) Сульфіди, г/куб,м Не більше 1,5 Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази Не допускаються Концентровані маточні та кубові розчини Не допускаються Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, абразивні речовини Не допускаються Радіоактивні речовинихх), епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення Не допускаються

Слайд 10

* * ІІ. При визначенні ДК забруднюючої речовини в стічних водах за допустимою її концентрацією в спорудах біологічної очистки (г/м3 ) розрахунок виконується за формулою: Сі - допустима концентрація забруднюючої речовини в аеротенку, г/м3 Приймається за табличними даними або за проектом міських очисних споруд; Сі ГП - концентрація забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб Водоканалу. При відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 г/м3; заліза загального - 2 г/м3; жирів - 30 г/м3; СПАР – 5 г/м3; хлоридів - додатково 50 г/м3 до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 г/м3; для інших речовин, регламентованих ГОСТ «Вода питна» - за середньорічним вмістом у водопровідній воді; Q - середньодобова витрата стічних вод на вході в очисні споруди, м3/добу; ΣQп- середньодобова витрата стічних вод підприємств, які можуть містити це забруднення, м3/добу.

Слайд 11

* * ІІІ. ДК конкретного забруднення за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Лзаг, т/рік), (г/м3 ) розраховують за формулою: Лзаг - загальний ліміт стоку населеного пункту, т/рік; ЛГП - частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту; 365 - кількість днів у році; Сі ГП- концентрація даного забруднення в господарсько-побутових стічних водах, г/м3; QГП - середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод даного міста (селища), м3/добу; Кр - коефіцієнт ефективності видалення даного забруднення на міських очисних спорудах.

Слайд 12

* * Якщо на деяку речовину загальний ліміт (Лзаг) органами МОНПС України ще не встановлено, тоді за ліміт приймають масу речовини, що скидається у водойму при її наявності у суміші стічних вод на рівні ГДКвод, встановленої для водойми відповідного призначення: , т/рік, ГДКвод - ГДК забруднюючої речовини у водоймі господарсько-питного та культурно-побутового водокористування, г/м3; Qзаг - річна кількість стічних вод, м3/рік;

Слайд 13

* * Частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий стік населеного пункту розраховується за формулою: Значення коефіцієнту Кр приймають згідно фактичних даних для конкретних очисних споруд, а при їх відсутності – по відповідним таблицям. , т/рік

Слайд 14

* * Розрахунок ДК важких металів у стічних водах підприємств за допустимою концентрацією важких металів у осадах стічних вод, що утворюються на міських каналізаційних очисних спорудах: Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні споруди, м3/добу; ΣQп - середньодобова витрата стічних вод підприємств, які можуть містити це забруднення, м3/добу; СіВМГП - концентрація важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді даного населеного пункту; СіВМ - допустима концентрація важкого металу на вході в міські каналізаційні очисні споруди, г/м3. , г/м3

Слайд 15

* * Допустима концентрація важкого металу на вході в міські каналізаційні очисні споруди, г/м3. q1 та q2 – відповідно кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках та кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу; Cioc - допустимий вміст важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними відповідних таблиць; Кр - коефіцієнт ефективності видалення важкого металу на міських каналізаційних очисних спорудах. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації очисних споруд. При їх відсутності - за даними відповідних таблиць; Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні споруди, м3/добу; К1 - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину; К2 - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину. , г/м3

Слайд 16

* * К1 - коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину: К1 =(100- W1)/100 W1 - вологість сирого осаду, %; К2 - коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину: К1 =(100- W1)/100 W2 - вологість надлишкового активного мулу, %; При відсутності конкретних даних про кількість осадів первинних та вторинних відстійників загальна кількість осадів стічних вод - приймається 0,01*Q (1% від середньодобової витрати стічних вод), їх вологість - 96,2%, об'ємну маса – 1.0 т/м3.

Слайд 17

* * Підприємства-порушники сплачують Водоканалу за послуги каналізації за підвищеним тарифом: - у разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини — у 10-ти кратному розмірі основного тарифу; - за відхилення показника рН від встановлених меж на одну одиницю - у 2-ному розмірі від основного тарифу; на 2 та більше одиниць - у 10-ти кратному розмірі від основного тарифу (як за залповий скид); - за скид стічних вод з температурою вище за 40°С, скид тільки мінеральних солей - у 2-ному розмірі від основного тарифу; - за встановлений факт порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скиду у міську каналізацію) - у 5-ному розмірі від основного тарифу;

Слайд 18

* * - за перевищення відношення ХСК/БСК < 2,5 кратність тарифу (Кт) визначають за формулою: При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, що скидаються підприємством, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над встановленою Договором або місцевими Правилами приймання ДК оплата послуг каналізації здійснюється підприємством за підвищеним тарифом з коефіцієнтом кратності, що визначають за формулою: Кратність тарифу при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім залпових скидів. Якщо Водоканалом встановлений факт скиду підприємством токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено договором або місцевими Правилами приймання, тоді Кт дорівнює 5.

Слайд 19

* * При встановленні факту одночасного скиду до міської каналізації кількох забруднень в концентраціях, що перевищують ДК, кратність перевищення тарифу Кт визначається за формулою: СФі - фактична концентрація в стічних водах підприємства і-тої речовини; ДКі - допустима концентрація, яку встановлено договором або місцевими Правилами приймання для даного підприємства.

Слайд 20

* * Плата підприємств за скиди стічних вод з вмістом забруднень понад допустиме розподіляється: 20 % перераховуються Водоканалом до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів; - 80 % залишаються у розпорядженні Водоканалу, направляються у фонд розвитку і використовуються на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних цими скидами, поліпшення експлуатації каналізаційної мережі та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства населеного пункту.

Слайд 21

* * При необхідності перекладки аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод підприємств кошторисна вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг розподіляють між підприємствами, які скидають води з агресивними властивостями, згідно з формулою: Кі - відшкодування заподіяних збитків і-тим підприємством на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис.грн.; Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-те підприємство, м3/добу; Ші - сума штрафних санкцій та додаткових платежів понад основний тариф, стягнута Водоканалом за останні три роки з і-го підприємства, за скид стічних вод з агресивними властивостями, тис.грн; Кзаг - загальна кошторисна вартість робіт на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис.грн.

Слайд 22

* * При необхідності розміщення осадів та мулів, що утворилися на очисних спорудах каналізації, у спеціально відведених для цього місцях, через їх непридатність до використання у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед підприємств-забруднювачів згідно з розрахунками за формулою: Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-тим підприємством; Пі - понадлімітні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-тим підприємством за період накопичення осадів, т; ΣПі - сумарні скиди усіма підприємствами за період накопичення осадів, т; Взаг - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис.грн.

Слайд 23

* * Збори за забруднення навколишнього природного середовища Водоканали (крім розташованих у містах загальнодержавного значення) перераховують у таких розмірах: 20 % - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі сільських, селищних, міських бюджетів, на окремі рахунки; 50 % - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, на окремі рахунки; - 30 % - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету України, на окремий рахунок.

Слайд 24

* * Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Києва та Севастополя збори за забруднення навколишнього природного середовища перераховують у таких розмірах: - 70 % - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі міських бюджетів, на окремі рахунки; - 30% - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворюється у складі Державного бюджету України, на окремий рахунок.

Слайд 25

* * У природні водойми з об'єктів Водоканалів забруднення може надходити: з випусків очисних споруд каналізації; з випусків промислової каналізації очисних споруд водопроводу; при аваріях колекторів та каналізаційної мережі міста; з аварійних випусків каналізаційних насосних станцій; з дощовими водами з території підприємства водопровідно-каналізаційного господарства.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія