X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІЙ В СЕРЕДОВИЩІ

Завантажити презентацію

ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІЙ В СЕРЕДОВИЩІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології ФІЗІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ БАКТЕРІЙ Лектор проф. С.І. Климнюк

Слайд 2

План лекції Хімічний склад бактерій Клітинний метаболізм Конструктивний метаболізм Типи живлення бактерій Mеханізми проникнення речовин Ферменти мікроорганізмів Типи дихання бактерій Ріст і розмноження бактерій Живильні середовища

Слайд 3

Фізіологія мікроорганізмів вивчає біохімічні й енергетичні процеси, що відбува-ються в бактеріальній клітині й забезпечують відтворення її струк-турного матеріалу та енергетичні потреби.

Слайд 4

Хімічний склад бактерій. Бактерійна клітина складається з чотирьох основних елементів: азот, 8-15 % вуглець, 45-55 % водень, 6-8 % кисень, 25-30 %

Слайд 5

Залежно від виду бактерії містять від 70 до 90 % води. Вона може знаходитись у вільному (в цитоплазмі) або зв’язаному стані.

Слайд 6

Сухий залишок становить 10-30 %. Він формується з білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів, полісахаридів, низькомолекулярних органічних речовин і солей.

Слайд 7

Білок складає до 55 % сухого залишку клітини. Його представлено простими (протеїнами) та складними білками. Основна їх маса міститься в цитоплазмі клітини, цитоплазматичній мембрані, клітинній стінці грамнегативних мікробів, нуклеоїді. Токсини збудників газової анаеробної інфекції, правця, ботулізму, фермент гіалуронідаза є простими білками.

Слайд 8

Складні білки – протеїди: нуклеопротеїди, глікопротеїди, ліпопротеїди, хромопротеїди.

Слайд 9

У клітині нараховується понад 25 млн різноманітних молекул Білок 55 % 2,4 млн. мол РНК 20,5% 250 тис. мол. ДНК 3,1 % 2 молекули Ліпіди 9,1 % 22 млн. молекул Ліпополісахариди 3,4 % 1,5 млн. молекул Пептидоглікан 2,5 % 1 молекула

Слайд 10

Важливою складовою частиною будь-якої мікробної клітини є мінеральні елементи. Вони входять до складу вітамінів, ферментів, білків і можуть знаходитись у вільному стані в цитоплазмі. Загальна їх кількість - 2-4 % сухого залишку. Сірка і фосфор, їх похідні постачають клітину енергією. Калій і натрій необхідні для нормальної життєдіяльності бактерій, забезпечують функціонування натріє-калієвого насосу. Магній й кальцій здатні активувати багато ферментів; залізо – невід’ємний складник цитохромів.

Слайд 11

Клітинний метаболізм - це сукупність усіх біохімічних перетворень у клітині. Він відбувається за двома основними напрямками: Біосинтез (конструктивний метаболізм або анаболізм) забезпечує синтез складних клітинних сполук із більш простих. Тому він одержав назву. Енергетичний метаболізм (катаболізм) представляє собою потік реакцій, які супроводжуються накопиченням електрохімічної енергії, що потім викорстовується клітиною.

Слайд 12

Конструктивний та енергетичний метаболізм - тісно пов’язаний між собою комплекс перетворень, часто їх шляхи співпадають, і одні й ті ж речовини використовуються для різних потреб. Такі субстрати називаються амфіболітами, а шляхи - амфіболічними.

Слайд 13

Конструктивний метаболіз прокаріотів Залежно від того, який вуглець засвоюють бактерії, вони поділяються на дві групи: автотрофи; гетеротрофи.

Слайд 14

Ступінь вираження гетеротрофії у бактерій може бути найрізноманітніша. Найвищу гетеротрофність мають прокаріотичні організми, які здатні жити тільки всередині живих клітин (рикетсії, хламідії). Їх метаболічні шляхи повністю залежать від організму хазяїна. Такі мікрорганізми називають облігатними (суворими) паразитами.

Слайд 15

Багато мікробів можна вирощувати на штучних живильних середовищах, до складу яких входять білки, пептиди, вітаміни, фрaгменти нуклеїнових кислот. Форми бактерій, здатних рости поза клітинами людини або тварин при створенні необхідних умов, називають факультативними паразитами.

Слайд 16

Більшість бактерій, що населяють земну кулю (понад 99 %), належать до сапрофітів. Вони безпосередньо від живих організмів не залежать і живляться за рахунок мертвих органічних залишків.

Слайд 17

Дикі штами бактерій здатні синтезувати всі необхідні їм речовини з обмеженого числа органічних сполук, наприклад, глюкози та солей амонію, називаються прототрофами. Окремі мікроорганізми (варіанти прототрофів) втратили здатність до синтезу деяких необхідних їм ростових факторів, отже не можуть рости на мінімальних живильних середовищах, називаються ауксотрофними організмами.

Слайд 18

Джерела енергії та донори електронів Залежно від джерела енергії, що засвоюють мікробні клітини, їх поділяють на фототрофи і хемотрофи. Залежно від донора елетронів: літотрофи (неорганічні субстрати) та органотрофи (органічні)

Слайд 19

Основні типи живлення мікроорганізмів Тип живлення Джерела енергії, H/e-, вуглецю Приклади мікроорганізмів Фотоліто- трофи автотрофи Енергія світла Неорганічні донори H/e- CO2 джерело вуглецю Водорослі сульфобактерії ціанобактерії Фотооргано- трофи гетеротрофи Енергія світла, Органічні донори H/e- Органічні джерела вуглецю Пурпурні і зелені бактерії Хемоліто- трофи автотрофи Хімічні джерела енергії (неорганічні) Неорганічні донори H/e- CO2 джерело вуглецю Нітрифікуючі бактерії, залізобактерії Хемооргано- трофи гетеротрофи Хімічні джерела енергії (органічні) Органічні донори H/e- Органічні джерела вуглецю Найпростіші Гриби Більшість бактерій

Слайд 20

Мікроорганізми, які здатні викликати у людини захворювання, належать до хемоорганогетеротрофів

Слайд 21

Бактерії, яким притаманний один із спосібів живлення, позначають як облігатні, а ті, які використовують два джерела енергії, - міксотрофи.

Слайд 22

Надходження речовин у клітину. Встановлено, що мікробам притаманний голофітний тип живлення, тобто вони здатні поглинати живильні речовини тільки в розчиненому вигляді .

Слайд 23

Пасивна дифузія - градієнт концентрації речовини всередині бактеріальної клітини та зовні. Вона відбувається пасивно, тому що не вимагає затрат енергії. Полегшена дифузія здійснюється за рахунок особливих білків - пермеаз, які містяться в цитоплазматичній мембрані. Цей процес також не вимагає енергетичного забезпечення. Mеханізми проникнення речовин

Слайд 24

Механізм живлення бактерій

Слайд 25

Більшість поживних речовин, метаболітів, іонів проникають у клітину за допомогою активного транспорту. Його забезпечують білки-пермеази, Цей процес відбувається за рахунок енергії, яку генерує клітина, тому можливий перенос і проти градієнта концентрації речовини.

Слайд 26

Якщо цьому процесу передує певна хімічна модифікація молекули, його називають транслокацією хімічних груп. Виділяють також механізм іонного транспорту, при якому відбувається перенос у клітину окремих неорганічних іонів.

Слайд 27

Ферменти мікроорганізмів належать до 6 класів: гідролази (забезпечують реакції розщеплення за участю води), оксидоредуктази (каталізують окисно-відновні реакції, беруть участь у процесах дихання), ізомерази (здійснюють перенос фосфатних груп у молекулах, спонукаючи процеси ізомеризації), трансферази (переносять аміногрупи, аденілові групи з одних субстратів на інші), ліази (каталізують реакції відщеплення хімічних груп негідролітичним шляхом), лігази (відповідають за синтез нових речовин, який відбувається за рахуноко енергії АТФ).

Слайд 28

ФЕРМЕНТИ МІКРООРГАНІЗМІВ ГІДРОЛАЗИ АДАПТИВНІ ОКСИДОРЕДУКТАЗИ КОНСТИТУТИВНІ ІЗОМЕРАЗИ ТРАНСФЕРАЗИ ЛІАЗИ ЛІГАЗИ ЕНДОФЕРМЕНТИ ЕКЗОФЕРМЕНТИ

Слайд 29

Ферменти бактерій

Слайд 30

Значення ферментів Загальнобіологічне значення. Участь бактерій у кругообізі речовин у природі, формуванні родовищ корисних копалин (нафта, вугілля, поклади сірки). Мікроорганізми - прекрасні санітари довкілля. Вони здатні біодеградувати будь-які речовини, що забруднюють навколишнє середовище. Їх широко використовують у різних галузях хімічної, харчової, фармацевтичної, парфумерної промисловостей, сільському господарстві, медицині.

Слайд 31

Протеазами видаляють волосяний покрив зі шкір тварин, знімають желатиновий шар з кіноплівки. Ферменти, що забезпечують бродіння, використовуються для одержання бутанолу, ацетону, необхідних для проведення хроматографічних досліджень, етилового спирту, масляної кислоти. Кисломолочні продукти - кефір, йогурт, кисляк, кумис - також продукти діяльності бактерій бродіння.

Слайд 32

Мікроорганізми використовуються у виноробстві, виробництві пива, при виготовленні вершкового масла, силосуванні кормів, квашенні овочів. Із дріжджів одержують білково-кормові добавки для вигодовування худоби. Як живильне середовище використовують парафіни - відходи нафти. За допомогою мікроорганізмів та їх ферментних систем в медичній промисловості одержують гормони гідрокортизон, преднізолон, різноманітні алкалоїди.

Слайд 33

Пропіонібактерії, актиноміцети синтезують вітаміни (В12 ). Із стрептококів одержано фібринолізин, стрептодорназу і стрептокіназу, які руйнують тромби в кровоносних судинах. Оскільки здатність утворювати ферменти певної специфічності притаманна всім мікроорганізмам, це широко використову-ється в лабораторній практиці для ідентифікації бактерій. Її проводять за комплексом цукролітичних, протеолітич-них, пептолітичних, ліполітичних та інших ферментів.

Слайд 34

Енергетичний метаболізм прокаріотів - реакції, що забезпечують клітину внутрішньою енергією, значно перевищують біосинтетичні процеси. Мікроорганізми можуть використовувати не всі форми енергії, що існують у природі. Вони здатні користуватись тільки енергією сонячного світла (фотосинтезуючі бактерії) та хімічною (хемотрофні мікроби). Недоступні для них ядерна, механічна та теплова енергії.

Слайд 35

Протягом своєї еволюції бактерії виробили три способи одержання енергії: бродіння, дихання і фотосинтез.

Слайд 36

Енергія, яку генерує клітина, запасається у формі електрохімічного трансмембранного градієнта іонів водню - н+ або в молекулах АТФ. Протонний АТФ-синтетазний комплекс

Слайд 37

На прикладі E. coli визначено, скільки необхідно енергії, щоб синтезувався 1 г клітинної речовини - 37 ммоль АТФ: 20 ммоль - синтез білка, 7 ммоль - синтез ДНК і РНК, 2 ммоль - полімеризація цукрів, решта - підтримання життєдіяльності (осмос, рух клітини тощо)

Слайд 38

Іншою універсальною клітинною енергією є енергія трансмембранного потенціалу Н+.

Слайд 39

Дихання бактерій. Це один із шляхів біологічного окислення, який відбувається з утворенням молекул АТФ, тобто супроводжується нагромадженням енергії.

Слайд 40

Облігатні аероби (збудники туберкульозу, чуми, холери) Облігатні анаероби (збудники правця, ботулізму, газової анаеробної інфекції, бактероїди, фузобактерії) Факультативні анаероби (стафілококи, ешеріхії, сальмонели, шигели та інші) Мікроаерофіли (молочнокислі, азотфіксуючі бактерії) Капнеїчні (збудник бруцельозу бичачого типу) Аеротолерантні бактерії (Streptococcus pyogenes) Поділ бактерій за типами дихання

Слайд 41

Ріст бактерій Oблігатні аероби Факультативні анаероби Oблігатні анаероби

Слайд 42

Під ростом розуміють координоване відтворення бактеріальних структур і відповідно збільшення маси мікробної клітини. Розмноження - це здатність мікробів до самовідтворення, при цьому збільшується кількість особин у популяції на одиницю об’єму середовища Ріст і розмноження

Слайд 43

Бактерії розмножуються у геометричній прогресії. Якщо вважати, що за оптимальних умов бактерія подвоюється кожні 30 хвилин, то за годину їх буде 4, через дві години - 16, через 4 - 256, через 15 - мільйони. Через 35 год їх об’єм становитиме до 1000 м3, а маса - понад 400 т.

Слайд 44

Крива, яка описує залежність логарифму числа живих клітин від часу культивування, називається кривою росту Розрізняють чотири основні фази росту періодичної культури: початкову (або лаг-) фазу, експоненціальну (або логарифмічну) фазу, стаціонарну та фазу відмирання

Слайд 45

Ріст мікробної популяції Виділяють чотири основні фази росту 1) Lag фаза 2) Log або логарифмічна фаза 3) Стаціонарна фаза 4) Фаза відмирання

Слайд 46

Крива бактеріального росту

Слайд 47

LAG-ФАЗА Мікроб призвичаюється до середовища Поділу практично немає Синтез ДНК, рибосом. ензимів Засвоєння живильних речовин, які використовуються для росту Mouse click for lag phase adjustment

Слайд 48

Логарифмічна фаза (Log фаза) Поділ відбувається на постійному рівні (час генерації) Клітини найчутливіші до інгібіторів

Слайд 49

СТАЦІОНАРНА ФАЗА Відмирання та поділ клітин на постійному рівні (рівновага) Смерть пов’язана із зменшенням кількості живильних речовин, змінами рН, токсичною дією речовин, зменшенням кисню Клітини менші і мають небагато рибосом Деколи клітини не гинуть, але не розмножуються

Слайд 50

СТАЦІОНАРНА ФАЗА

Слайд 51

ФАЗА ВІДМИРАННЯ Популяція відмирає у геометричні прогресії, більше відмирає клітин, ніж утворюється нових Загибель відбувається внаслідок: 1) факторів, які діють в стаціонарній фазі 2) дії літичних ферментів, які утворюються при руйнуванні клітин

Слайд 52

ФАЗА ВІДМИРАННЯ

Слайд 53

in 37oC, pH 5.1 ; in 45oC, pH 6.2 Біореактор BC Yang For lecture only

Слайд 54

Визначення кількості бактерій 1) Підрахунок числа колоній на чашках 2) Прямий підрахунок бактерій Клінічно значуща концентрація - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Слайд 55

Підрахунок колоній на чашках Серійне розведення матеріалу , мірний посів його на чашки, інкубація та підрахунок числа колоній після

Слайд 56

Підрахунок колоній на чашках Число колоній на чашці повинно бути в межах від 30 до 300

Слайд 57

Підрахунок колоній на чашках 42 колонії Розведення 1:10 000 (10 -4) Підрахувати кількість бактерій в 1 мл Інкубація

Слайд 58

Перемножити число колоній, які виросли на чашках на розведення і знайти кількість бактерій у досліджуваному матеріалі Приклад Число колоній = 42 Розведення = 1:10 000 мл Підрахунок 42 X 10 000 = 420 000 бактерій в 1 мл Підрахунок колоній на чашках

Слайд 59

Класифікація мікроорганізмів за температурним оптимумом Мікроорга- нізми Т е м п е р а т у р н и й оптимум максимум мінімум Термофіли 50-60 С 75 С 45 С Мезофіли 30-37 С 43-45 С 15-20 С Психрофіли 10-15 С 25-30 С 0-5 С

Слайд 60

Оптимальна температура росту Варіює 100 50 0 0 0C % Maкс. росту 37 0C 90 0C Психрофіли Meзофіли Tермофіли

Слайд 61

Вплив температури на ріст

Слайд 62

Вимоги до живильних середовищ 1. Забезпечення потреб в азоті, вуглеці та водні для побудови власних білків. Водень і кисень для клітин постачає вода. Джерелом азоту виступають численні речовини, в основному, тваринного походження (м’ясо яловиче, риба, м’ясо-кісткова мука, казеїн), а також білкові гідролізати, пептиди, пептони. 2. Ростові фактори (вітаміни, ферменти). Універсальним джерелом їх служать екстракти з білків тваринного й рослинного походження, білкові гідролізати. Для мікробів з більш складними харчовими потребами до складу середовищ включають нативні субстрати - кров, сироватку, асцитичну рідину, яєчний жовток, кусочки печінки, нирок, мозкової тканини та ін.

Слайд 63

3. Середовища повинні бути збалансованими за мікроелементним складом і містити іони заліза, міді, марганцю, цинку, кальцію, натрію, калію, мати у своєму складі неорганічні фосфати. 4. Допустимим є вживання речовин, які усувають дію інгібіторів росту і токсиноутворення мікробів (окремі амінокислоти, твіни, активоване вугілля тощо). 5. Стабілізація оптимуму рН середовища, його високої буферності. 6. Середовища повинні мати певну в’язкість, густину 7. Ізотонічність, прозорість, обов’язково стерильність

Слайд 64

Класифікація живильних середовищ П р о с т і С к л а д н і Рідкі: ПВ, МПБ Щільні: МПЖ, МПА Спеціальні: цукров. МПА, МПБ, сиров. МПА, кров. МПА, асцит. МПА Збагачення, накопичення: селенітовий МПБ, с-ща Мюллера, Кауффмана, Кітт-Тароцці Елективні: Ру, 1% лужна ПВ Диференціально-діагностичні: 1.для визначення цукролітичних властивостей (с-ща Гіса, Ендо, Левіна, Плоскірева) 2. для визначення протеолітичних властивостей (згорнута сироватка, МПЖ, кусочки м’язів) 3. для визначення пептолітичних властивостей (МПБ, ПВ) 4. для визначення гемолітичних властивостей (кров. МПА) 5. для визначення редукуючих властивостей (середовища з різними барвниками)

Слайд 65

Різноманіття форм і поверхні колоній

Слайд 66

Різні види поверхні бактеріальних колоній

Слайд 67

Слайд 68

1 - макро- i мiкроскопiчне вивчення дослiджуваного матерiалу i посiв на щiльнi поживнi середовища для одержання окремих колонiй; 2 - макро- i мiкроскопiчне вивчення колонiй i пересiв на скошений агар; 3 - перевiрка чистоти виділеної культури та її iдентифiкацiя; 4 - висновок про видiлену культуру. Етапи видiлення чистих культур аеробних мiкроорганiзмiв:

Слайд 69

Етапи виділення чистої культури бактерій

Слайд 70

Методи одержання ізольованих колоній

Слайд 71

Біохімічні властивості бактерій

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія