X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Звуки, наголос

Завантажити презентацію

Звуки, наголос

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію підготувала вчитель-методист Скандинавської гімназії м. Києва Біляченко Ольга Василівна

Слайд 2

Виписати слова, де букви я, ю, є позначають два звуки. Рая, доярка, ягода, юшка, хвиля, каструля, блюдо, малюнок, яма, літає, Ялта. Р а я , д о я р к а , я г о д а , ю ш к а , я м а , л і т а є , Я л т а .

Слайд 3

Вставити в слова йо, ьо, виписати слова з йо. Ма..нез, сл..зи, д..готь, га..к, Вороб..в, л..нар, у н..го, син..го, ма..р. М а й о н е з , г а й о к , В о р о б й о в , м а й о р .

Слайд 4

Виписати слова, в яких пишеться апостроф. а) солов.ї; б) пір.я; в) кр.юк; г) бур.ян; д) бур.як. С о л о в ’ ї , п і р ’ я , б у р ’ я н .

Слайд 5

Списати слова, поділяючи їх на склади для переносу. Крайочок, чайник. К р а - й о ч о к , к р а й о - ч о к , ч а й – н и к .

Слайд 6

Вставити пропущені літери, виписати слова з ненаголошеним [Е]. Г.рой, в.дмідь, пон.ділок, вул.ця, д.тина, ясн.й, л.мон, д.ван. Г е р о й , в е д м і д ь , п о н е д і л о к .

Слайд 7

Визначити наголос у словах, виписати слова, у яких наголошений перший склад. Ясен, шофер, новий, дрова, столяр, лимон, олень, виразно. Я с е н , д р о в а , с т о л я р , о л е н ь .

Слайд 8

Вставити пропущені літери, виписати слова з ненаголошеним [Е]. С.чі, п.ро, пл.че, к.ти, в.сло, з.рно, ж.та, з.ма, ж. ли, м.жа, ч.сло, с.ни, с.стра. П е р о , п л е ч е , в е с л о , з е р н о , м е ж а , с е с т р а .